Darmowe Szkolenia Lublin

Darmowe szkolenia są najtańszą formą zdobywania nowych umiejętności. Szkolenia mogą być darmowe, zazwyczaj dla osób bezrobotnych, małych przedsiębiorców, rolników, kobiet po urlopach macierzyńskich oraz dla osób po pięćdziesiątym roku życia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

Źródło: http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx (2011-01-20)

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
PO KL wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten główny cel będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne:
 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.
Źródło: http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Dzialania.aspx (2011-01-20)