Darmowe kursy w Lublinie

Darmowe kursy w Lublinie są organizowane cyklicznie. W zależności od firmy szkoleniowej, są to najczęściej kursy zawodowe przygotowujące do pracy w róznych zawodach.

Szkolenia Lublin

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach Priorytetu VII realizowane będą działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie form aktywnej integracji oraz wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Poprzez dostarczanie możliwości zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych), zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji oraz wdrażanie instrumentów aktywizacji społeczno - zawodowej, zapewnione zostaną warunki do lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego w obszarze pomocy i integracji społecznej. Pomoc w ramach tego Priorytetu będzie kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej i chcą powrócić na rynek pracy. Poprzez szereg działań o charakterze aktywizacyjnym i wspierającym osoby te uzyskają możliwość reintegracji społecznej i zawodowej. Wsparcie ukierunkowane będzie również na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniających się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Aby zapewnić właściwy potencjał do realizacji powyższych działań, służby pomocy i integracji społecznej będą również mogły skorzystać ze środków na upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, szkolenia, doradztwo oraz rozwój partnerstwa i współpracy w regionie.

Źródło: http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Stanwdrazania.aspx (2011-01-20)