Kursy
Szkolenia
Lublin

Szkolenia Lublin Centrum Efs szkolenie dofinansowane bezpłatne kursy unijne MUP PUP

NASTĘPNY KURS

Lipiec 5, 2022

CZAS TRWANIA

3 miesiące

WYKŁADOWCY

uniwersytetcy

Redefiniujemy nauczanie
Kursy

Współcześnie uzyskanie uprawnień i certyfikatów jest wymagane w różnych zawodach i specjalnościach zawodowych (zob. klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy); w Polsce wydawane są np. uprawnienia budowlane, uprawnienia geodezyjne, świadectwa maszynisty. Część szkoleń zawodowych jest prowadzona w ramach współpracy międzypaństwowej.

Oferta kursów, umożliwiających zdobywanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych, obejmuje szkolenia o różnym stopniu specjalizacji i czasie trwania, np. przeznaczone dla nauczycieli, kierowców, operatorów obrabiarek lub dotyczące mechatroniki i diagnostyki samochodowej, grafiki komputerowej, fakturowania i wielu innych. 

Szkolenia

Szkolenia mają formę zajęć pozaszkolnych. W ujęciu badawczym, szkolenie jest złożoną metodą podnoszenia kwalifikacji. Szkolenie należy rozpatrywać z jednej strony jako nauczanie osób dorosłych, gdzie należy uwzględnić psychologię uczenia się oraz psychologię zachowania grupy, a z drugiej strony – z punktu widzenia instytucji zatrudniającej trenerów w celu przeprowadzenia szkolenia – jest ono jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego należy do obszaru zarządzania organizacją.
Szkolenia traktowano zazwyczaj wyłącznie jako systematyczne rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych do właściwego wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia

W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób.

Rodzaje szkoleń

  • otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych; udział w nich jest dobrowolny, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników pokrywając część kosztów uczestnictwa
  • zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez organizatora (pracodawcę)
  • wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – prowadzone przy pomocy własnej kadry szkoleniowej zakładu pracy
  • zewnętrzne – prowadzenie zakład pracy zleca wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym.
  • indywidualne – odbywa się bezpośrednio między uczestnikiem a trenerem, którym często jest bezpośredni przełożony. Jest to proces, który pomaga rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki, dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i informacji zwrotnej
  • grupowe – skierowane do większej liczby osób. Z uwagi na siłę oddziaływania grupy na jednostki, podczas takich szkoleń rozwijane są kompetencje, które ciężko zdobyć w czasie edukacji szkolnej (np. praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem)

O naszym ośrodku szkoleniowym

Szkolenia

Szkolenie – w pedagogice kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego.

W ujęciu słownikowym szkolenie to cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Kursy

Kurs – cykl zajęć edukacyjnych, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji.

W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe). 

Dofinansowanie

Dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań.

Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Stosowanie dotacji jest jednak sprzeczne z zasadą konkurencji (uprzywilejowaną pozycję uzyskuje przedsiębiorstwo dotowane przez państwo), może również nadmiernie obciążać budżet (dotacje są przyznawane kosztem innych wydatków budżetowych). 

Wykładowcy

Osoby, które przedstawiają wykładnię tematu z zakresu przedmiotu (np. kursu akademickiego) poprzez wykład zamknięty lub otwarty na wyższej uczelni, kursach itp. są w naszym ośrodku najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Na co dzień wykładają na lubelskich uczelniach i szkołach.
Do 2018 roku była to nazwa stanowiska w szkołach wyższych, na którym mogli być zatrudniani pracownicy dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Nasi wykładowcy posiadają określone w latach doświadczenie dydaktyczne, staż zawodowy) i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na tym stanowisku.

Dbamy o bezpieczeństwo

Szkolenia i kursy zdalne

nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania czy sztywne pory zajęć, jakie są wyznaczane przez uczelnie stacjonarne bądź warunki sanitarno-epidemiologiczne

Bezpieczeństwo sanitarne

Zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne w obiekcie. Wytyczne dla funkcjonowania obiektów w trakcie epidemii COVID-19 znajdują się w sylabusie każdego kursu i szkolenia.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

Zawody uznawane na całym świecie

- Specjalista ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- Kierownik ds. Bezpieczeństwa Na Imprezach Masowych
- Kurs detektywistyczny
- Kursy Ochrony
- Specjalista ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
- Szkolenia językowe
- Kurs pisania bezwzrokowego
- Kurs programowania
- Kurs na manicure hybrydowy
- Kurs grafiki komputerowej
- Kurs na wózki widłowe
- Kurs asertywności
- Kurs szybkiego czytania

Powszechne certyfikaty zawodowe

Certyfikat zawodowy (także: Uprawnienia zawodowe, Licencja zawodowa, w wersji skróconej certyfikat, licencja, uprawnienia) – dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobywane na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki.
Certyfikaty są wystawiane zwykle przez organizacje skupiające specjalistów z danej dziedziny. Mogą to być samorządy zawodowe i wtedy, w większości przypadków, takie certyfikaty są odnawiane corocznie.

tel. 533 003 814

© Copyright 2025 Szkolenia Lublin kursy MUP PUP unijne dofinansowane bezpłatne. All Rights Reserved.